+441728 861133

115 trips found for: "Asia"

 

Turkish & Georgian Explorer
Istanbul - Tbilisi

Through Georgia, Turkey
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,790 USD +
KITTY FROM:
340 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTT

Georgia, Armenia & Azerbaijan
Tbilisi - Baku

Through Armenia, Azerbaijan + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$2,165 USD +
KITTY FROM:
440 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTB
PRICES FROM:
$1,067 USD +
KITTY FROM:
500 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
SDM
PRICES FROM:
$1,203 USD +
KITTY FROM:
550 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZAK

Georgia & Turkmen Discovery
Ashgabat - Tbilisi

Through Azerbaijan, Georgia + 1 more
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,660 USD +
KITTY FROM:
670 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZTA

Splendours of Persia
Ashgabat - Tehran

Through Iran, Turkmenistan
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$2,150 USD +
KITTY FROM:
780 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
ZIA

Mountain Kingdoms of Kyrgyzstan
Bishkek - Tashkent

Through Kyrgyzstan, Uzbekistan
This route runs in both directions
PRICES FROM:
$1,600 USD +
KITTY FROM:
380 USD
DAYS:
16
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
KYR
PRICES FROM:
$1,790 USD +
KITTY FROM:
550 USD
DAYS:
17
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
CHM

Tajikistan Explorer
Bishkek - Dushanbe

Through Kyrgyzstan, Tajikistan
PRICES FROM:
$2,885 USD +
KITTY FROM:
350 USD
DAYS:
18
PHYSICAL CHALLENGE:
LIFESTYLE CHALLENGE:
CODE:
JTP